Hirdetési ASZF

1. A Hirdetési ÁSZF. A dokumentum pdf formátumban letölthető innen

Hatálya:

1.1. A Magyar Wellness és Szauna Klub Kft. szolgáltatásait igénybe vevő megrendelőnek (a továbbiakban Megrendelő) a Magyar Wellness és Szauna Klub Kft-vel (a továbbiakban SzaunaClub) mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket kell alkalmazni – ideértve az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, 1-2. számú mellékletekben foglaltakat is –, kivéve abban az esetben, ha a felek az általuk kötött egyedi szerződésben az Általános szerződési feltételekben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Megrendelő a megrendelésével automatikusan elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.2. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik:

1. számú melléklet: A Magyar Wellness és Szauna Klub Kft. nyomtatott, online és mobil termékeinek hirdetési és szolgáltatási díjai, kedvezményei és felárai.

2. számú melléklet: A Magyar Wellness és Szauna Klub Kft. nyomtatott, online és mobil termékeinek anyagleadási paraméterei.

1.3. A jelen ÁSZF rendelkezései 2017. január 01-től hatályosak.

1.4. SZAUNACLUB fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános szerződési feltételeket bármikor módosítsa, vagy új általános szerződési feltételeket léptessen hatályba. A módosításokat a SzaunaClub.hu honlapra történt kihelyezését követően létrejött egyedi szerződésekre kell alkalmazni.

2. Általános rendelkezések, definíciók

2.1. Megrendelő: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott, a SZAUNACLUB-bal mint szolgáltatóval, különösen, mint reklám-közzétevővel jogviszonyba kerülő reklámozó vagy reklámszolgáltató.

2.2. Hirdetés, illetőleg gazdasági reklám (a továbbiakban hirdetés): a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott fogalmak.

2.3. A médiaszolgáltatások és a műsorszámok támogatása, termékmegjelenítés a műsorszámokban, politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV. törvényben, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló, 2010. évi CIV. törvényben meghatározott fogalmak.

2.4. Az információ, szolgáltató, közvetítő szolgáltató, elektronikus hirdető, elektronikus hirdetés közzétevője: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvényben körülírt fogalmak.

2.5. Speciális hirdetés: minden olyan hirdetés speciálisnak minősül, amelyik eltér a mindenkori hirdetésszolgáltatási díjakról szóló, 1. számú mellékletben szereplő, normál, rögzített méretű hirdetéstől, és/vagy online és mobilhirdetések esetén eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal betöltődését, megakasztja az oldal rendeltetésszerű használatát, vagy megjelenése az oldal forráskódjába való beavatkozást igényel.

2.6. Teljesítés: a hirdetés SZAUNACLUB által történt, szerződésszerű közzététele. A teljesítés lehet részteljesítés, amikor a hirdetés közzététele több ízben, bizonyos időszakonként történik. Ilyenkor a hirdetések minden egyes közzététele a teljes megrendelés (szerződés) részteljesítésének minősül.

2.7. Listaár: az egyes szolgáltatások hirdetési díjszabásának alapja, vagyis az egyes hirdetési felületekre az 1. számú mellékletben közzétett érvényes ár.

2.8. Hirdetési ár: a mindenkori listaár felárakkal növelt, illetőleg kedvezményekkel és engedményekkel csökkentett, áfa nélküli ára.

2.9. Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Üzleti titok különösen, minden olyan, nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt, bármilyen adathordozón rögzített információ, adat és irat, amelyet a felek egymással közölnek, vagy a szerződésük teljesítése során a tudomásukra jut. Különösen ilyenek a felek működésével, tevékenységével, gazdálkodásával, az alkalmazott egyedi szerződési feltételekkel (például kedvezményekkel) kapcsolatos információk, adatok és iratok, valamint az ügyfeleikre vonatkozó információk, adatok és iratok, továbbá egymás ügyfeleinek listája. Az üzleti titok csak a másik fél kifejezett írásbeli hozzájárulásával hozható nyilvánosságra, illetve közölhető harmadik személlyel. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

2.10. A jelen Általános szerződési feltételekben és különösen az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a 2.1–2.4. pontban hivatkozott törvények, valamint a 2017. január 01. napja előtt kötött szerződések esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (régi Ptk.), a 2017. január 01. napjától kötött szerződések esetén pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Megrendelés követelményei; egyedi szerződés létrejötte

3.1. A SZAUNACLUB a Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott megrendeléseit írásban (levélben, faxon, e-mailen vagy személyesen kézbesítve) fogadja el. A megrendelés és az előzetes foglalás a Megrendelő által aláírt megrendelés SZAUNACLUB-hoz való beérkezését és annak a SZAUNACLUB által történt visszaigazolását követően minősül létrejött szerződésnek. A szerződés létrejötte a hirdetés közzétételének elengedhetetlen feltétele.

3.2. SZAUNACLUB-ot megilleti az a jog, hogy elzárkózzon a SZAUNACLUB, illetve a nyomtatott és online termékeinek profiljába nem illő, a témájában, tartalmában, minőségében a SZAUNACLUB és termékének image-ével össze nem egyeztethető, valamint a tiltott, törvénysértő hirdetések megjelentetésétől és más, a fentiekkel jellemezhető szolgáltatások nyújtásától.

3.3. Hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie a reklámozó cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát, bankszámlaszámát és minden egyéb, a SZAUNACLUB által szükségesnek minősített további adatot (különösen cégjegyzékszám, cégjegyzésre és egyben képviseletre jogosult [a cégjegyzékbe bejegyzett], valamint – ha ez más − a szerződés lebonyolítására felhatalmazott kapcsolattartó személy neve, elérhetősége). Abban az esetben, ha a Megrendelő nem azonos a reklámozóval, a reklámszolgáltató köteles a fenti adatok szolgáltatására, valamint a saját adatainak és a hirdetés tárgyának megjelölésére.

3.4. A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a Megrendelő köteles nyilatkozni arról, hogy a reklámozó a vizsgálatot elvégeztette, és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá, akkor a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. (Szerencsejátékot népszerűsítő reklámoknál be kell mutatni az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt.) A fentiek hiányában SZAUNACLUB a reklámot – törvényi tilalom okán − nem teheti közzé.

3.5. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a SZAUNACLUB-től, illetve a SZAUNACLUB munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény a Megrendelő által történő megszegése miatt az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a SZAUNACLUB-bal, illetve a SZAUNACLUB munkatársaival szemben érvényesítenek.

3.6. Ha a Megrendelő a hirdetés előállításához a SZAUNACLUB közreműködését kéri, azt a megrendeléssel együtt kell közölnie.

4. Hirdetések közzététele, teljesítés

4.1. A SZAUNACLUB a hirdetések, online történő közzétételét a vonatkozó szerződés speciális feltételei szerint, illetve az ott nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltak szerint vállalja.

4.2. SZAUNACLUB a hirdetéseket a SZAUNACLUB és a Megrendelő között létrejött egyedi hirdetési szerződések alapján teszi közzé (jelenteti meg) online felületein. A Megrendelő és a SZAUNACLUB közötti teljes megállapodást az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF együttesen képezi. A Megrendelő az egyedi szerződések megkötésével a jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

4.3. SZAUNACLUB vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket és egyéb szolgáltatásokat az adott körülmények között elérhető lehetséges legjobb technikai, esztétikai kivitelben és minőségben jeleníti meg, illetve nyújtja. A teljesítés közvetített szolgáltatás igénybevételével történik.

4.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hirdetésben nem használhatja fel a SZAUNACLUB védjegyét, emblémáit, betűtípusát, tördelését és a Hirdetés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az a SZAUNACLUB szerkesztősége által készített anyag lenne. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

4.5. Konkurencia-kizárás: Online és mobilkampányok esetén a Megrendelő kérheti, hogy hirdetése az adott oldalon ugyanazon oldalletöltésre ne jelenjen meg együtt az általa megnevezett versenytársak hirdetéseivel. A Megrendelő ezt az igényt a kampány megrendelésekor köteles jelezni. A SZAUNACLUB ebben az esetben versenytársanként az 1. sz. mellékletben foglalt felárat jogosult megállapítani. A SZAUNACLUB mindazonáltal fenntartja a jogot a konkurencia-kizárási igény visszautasítására. Ugyanazon hirdető különböző termékeinek, szolgáltatásainak egyazon oldalletöltésre való megjelenítése azonban nem zárható ki és nem kifogásolható.

4.6 Megrendelő vállalja, hogy úgy készíti el a kreatívot, hogy a hirdetés teljes felületén, minden pillanatban kattintható legyen. Megrendelő vállalja, hogy az általa elkészített kreatív a Megrendelő áruját vagy szolgáltatását népszerűsíti. SZAUNACLUB-nak jogában áll a hirdetés közzététele előtt azt ellenőrizni, tesztelni, és amennyiben a jelen pontban részletezett kritériumoknak álláspontja szerint nem felel meg, úgy jogosult visszautasítani a hirdetést és új kreatívot kérni.

4.7. Egyedi látogatószám: A SZAUNACLUB online és mobilfelületeinek jövőbeni egyedi látogatószáma előre nem kalkulálható, ezért a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SZAUNACLUB nem garantálja az egyedi látogatószám teljesítését.

5. Megrendelés lemondása, szerződés felbontása vagy módosítása

5.1. A megrendelést jogkövetkezmények nélkül a hirdetés megrendelésében megjelölt, illetve visszaigazolt megrendelés esetén a visszaigazolásban rögzített megjelenési időpont előtt 30 (harminc) nappal lehet lemondani vagy módosítani, ideértve az átütemezést is.

5.2. Lemondás és módosítás csak írásban (levélben, faxon, e-mailen vagy személyesen kézbesítve) történhet, és az csak abban az esetben érvényes, ha azt a SZAUNACLUB írásban visszaigazolta (szerződés felbontása, illetve módosítása). A 5.1. pontban és a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelelő lemondást, módosítást a SZAUNACLUB minden esetben visszaigazolja. Azokat a lemondásokat, módosításokat, amelyeket – a jelzett feltételek hiányában − a SZAUNACLUB nem igazolt vissza (tehát a Megrendelő nem rendelkezik elektronikus, fax, postai vagy kézbesített visszaigazolással), el nem fogadottnak kell tekinteni, és ezekben az esetekben a megrendelés, szerződés tovább él, a nem teljesítéséből származó károkat pedig a Megrendelőnek kell viselnie.

5.3. Az 5.1. pontban rögzített határidőt követően a Megrendelőt már nem illeti meg a lemondás, illetve módosítás joga, és szerződésszegés esetén az egyedi szerződésben (vagy ennek hiányában a jelen ÁSZF rendelkezések szerint) kötbérfizetési kötelezettség terheli.

5.4. A SZAUNACLUB fenntartja magának azt a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt hirdetést – különösen a 3.2. pontban foglaltak alapján − konzekvenciák nélkül visszamondjon vagy kifogásoljon.

5.5. Ha a folyamatos megjelentetést tartalmazó megrendelésnél (szerződésnél) a Megrendelő az anyagleadási határidőig nem jelzi kifejezetten, hogy a közlendő hirdetésen változtatni kíván, a SZAUNACLUB automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.

5.6. A SZAUNACLUB-t a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben terheli felelősség, ha a változtatást kifejezetten vállalta, annak végrehajthatóságát pedig írásban visszaigazolta.

5.7. Az anyagleadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelőnek kell viselnie.

6. Fizetési feltételek

6.1. A Megrendelő a fizetést a SZAUNACLUB számlája ellenében, a BB Nyrt. xxxxxxxx-xxxxxxxx számú bankszámlájára történő, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással köteles teljesíteni.

6.2. Új Megrendelő esetében, illetve ha a Megrendelőnek az előző naptári évben nem volt az aktuális szerződéséhez hasonló érvényes megállapodása a Magyar Wellness és Szauna Klub Kft.-vel (a továbbiakban SZAUNACLUB), továbbá ha volt ugyan, de a Megrendelő a fizetéseit csak felszólításra, késedelmesen teljesítette, vagy ha a Megrendelőnek az aktuális szerződés megkötésekor még lejárt tartozása van SZAUNACLUB-bal szemben, a lejárt tartozását és annak késedelmi kamatait ki kell fizetnie, a megrendelt szolgáltatások díját pedig előrefizetéssel kell rendeznie. A SZAUNACLUB az új Megrendelőtől az első megrendeléstől számított egy évig jogosult előrefizetést kérni.

6.3. A naptári hónapot érintő időtartamú online kampány esetében a SZAUNACLUB havonta utólag, a megrendelés összértékével és időtartamával arányos számla kiállítására jogosult.

6.4. Ha a Megrendelő a fizetési határidőt elmulasztja, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

6.5. A SZAUNACLUB a Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetés megtörténtéig felfüggesztheti a megrendelésben és visszaigazolásban vagy külön kötött szerződésben foglalt szolgáltatási kötelezettségének teljesítését, a megállapított engedményeket pedig visszavonhatja. A SZAUNACLUB a szolgáltatás kifizetése után a szolgáltatás jellegétől és időbeli teljesíthetőségétől függő lehető legkorábbi időpontban folytatja, illetőleg fejezi be a teljesítést.

7. Kötbér Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelmesen, hiányosan, vagy nem az anyagleadási és technikai specifikációban meghatározott módon adja le a hirdetési kreatívot, és emiatt SZAUNACLUB nem tudja teljesíteni a megrendelt kampányt, abban az esetben a teljes (kedvezményekkel és engedménnyel csökkentett) hirdetési díj kiszámlázásra kerül. SZAUNACLUB az így elmaradt hirdetés-megjelenítésért kompenzációra nem kötelezhető.

8. SZAUNACLUB szerkesztési jogköre

8.1. A SZAUNACLUB szerkesztési megfontolásokból és/vagy a megrendelői érdekek figyelembevétele miatt változtathat a hirdetések elhelyezésén (esetleg formáján), továbbá a hirdetési blokkban bármely hirdetést rovatfej (rovatmegnevezés) alá helyezhet. A SZAUNACLUB nem tudja minden esetben garantálni a speciális elhelyezési, illetve egyéb igényeket. A SZAUNACLUB ilyenkor csak a hirdetés alapárát számlázza.

8.2. A SZAUNACLUB az átvett anyagokon nem köteles a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, azonban az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást csak a megrendelővel egyeztetve hajthat végre. Nyomdakész anyagok esetében a SZAUNACLUB a nyelvtanilag hibás fájlt kijavíthatja vagy javításra visszaküldheti. 9. Felelősség az anyagleadásért

9.1. A Megrendelőt anyagleadási kötelezettség terheli, különösen a mellékletekben meghatározott anyagleadási határidők, minőségi és egyéb előírások, valamint a technikai segédletben foglaltak betartása.

9.2. Minden anyagleadási késedelem és hiba következményét a Megrendelőnek kell viselnie, különösen az olyan hibás teljesítését, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák, szövegek) hiányából vagy minőségi hiányosságából fakad.

9.3. A Megrendelőnek kész anyagot (elektronikus formában) kell a SZAUNACLUB rendelkezésére bocsátania, és az esetleges módosításkor a jelen ÁSZF rendelkezései szerint új anyagról kell gondoskodnia.

9.4. A SZAUNACLUB a Megrendelő által leadott eredetiket az utolsó megjelenést követő 3 hónapon át megőrzi, majd ezt követően minden külön értesítés nélkül megsemmisíti.

10. Minőségi kifogásolás

10.1. A Megrendelő a hirdetéssel kapcsolatos minőségi kifogást a hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül, írásban, a kifogás lényegének (a hiba lényegi ismérveinek) pontos megjelölésével jelenthet be.

11. Árak, kedvezmények

11.1. SZAUNACLUB fenntartja magának a jogot a hirdetések évközi árváltoztatására, de erről a Megrendelőket a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal – a SzaunaClub.hu oldalra kihelyezett módon − értesíti. A Megrendelő – ha nem fogadja el az új tarifákat – a megrendelésétől a lemondási határidő betartásával állhat el.

11.2. Ha a Megrendelő nem teljesíti a SZAUNACLUB által biztosított árak és gyakorisági kedvezmények feltételeit, és a kedvezményeket egészben vagy részben előre igénybe vette, köteles annak ellenértékét számla ellenében megfizetni a SZAUNACLUB-nak.

12. Felelősség

12.1. A SZAUNACLUB-ot nem terheli felelősség a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, valamint ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. A SZAUNACLUB egyéb esetekben megállapítható felelőssége korlátozott. Nem terjed ki az esetleges elmaradt haszonra és semmilyen közvetett kárra, továbbá a nem vagyoni károkra sem.

12.2. Online és mobilhirdetéseknél a SZAUNACLUB-ot nem terheli felelősség olyan, teljesítést akadályozó eseményért, amely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel; különös tekintettel az internet működésével együtt járó, a hálózaton előforduló forgalmi, technikai vagy egyéb körülményekért.

12.3. SZAUNACLUB-ot nem terhelheti felelősség a vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetésért. Vis maiornak minősül minden olyan, a SZAUNACLUB által elháríthatatlan, külső ok, amelyet a SZAUNACLUB sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

13. Szerzői és védjegyjogok megsértésének tilalma

13.1. A Megrendelő a SZAUNACLUB kifejezett, írásbeli előzetes felhasználási hozzájárulása vagy a vele kötött szerződés nélkül nem tölthet fel internetes honlapra (legyen az saját vagy más által kiadott, vagy üzemeltetett felület) olyan tartalmat, amelyet a SZAUNACLUB készített, és ezért azt szerzői, vagy/és a szerzői joggal szomszédos jogok, valamint a Polgári Törvénykönyv védi. Nem létesíthet, illetve tölthet fel továbbá ilyen tartalmat közvetítő linket és alkalmazást sem. Tiltott bármely olyan megjelenítés is, ami a SZAUNACLUB nevét, logóját és egyben a Magyar Wellness és Szauna Klub Kft. bejegyzett védjegyét viseli, tehát olyan tartalmat, illetve elérhetőséget, amelyet a SZAUNACLUB-ot illető valamely védjeggyel jelöl meg. A Megrendelő kötelessége, hogy a bejegyzett védjegyekről előzetesen tájékozódjon, mert ennek elmulasztása a felelősségi körébe tartozik, és védjegybitorláshoz vezethet.

14. Titoktartás

14.1. Az üzleti titok meghatározását az üzleti titkok körét a 2.9. pont tartalmazza.

14.2. A Megrendelő a) köteles az üzleti titkot megőrizni, ideértve azok olyan módon való kezelését, hogy az üzleti titkok semmiképpen se juthassanak illetéktelen harmadik személyek tudomására vagy birtokába; b) az üzleti titkot harmadik személynek csak a SZAUNACLUB előzetes írásos hozzájárulásával szolgáltathatja ki; c) az üzleti titkot csak az egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése szerint meghatározott körben − a szerződés teljesítése érdekében és annak megfelelő mértékben − használhatja fel, ezt meghaladóan a tudomására jutott üzleti titkot nem használhatja, nem hasznosíthatja és nem kezelheti.

14.3. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon üzleti titkot jelentő információra, adatra és iratra, amely a jelen megállapodás aláírásának időpontjában vagy azt követően bármikor nyilvánosságra kerül, kivéve ha az a Megrendelő szerződésszegésének következménye.

14.4. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő köteles megfizetni az egyedi szerződés alapján járó összes engedményének megfelelő összegű kötbért és a SZAUNACLUB ezt meghaladó bizonyított kárát.

14.5. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendelt kampány adatait – ide nem értve a felek között létrejött szerződés üzleti titkait − SZAUNACLUB a Kantar Media és egyéb kutatóintézetek, szervezetek részére átadja.

15. Rendelkezések alkalmazása; értelmezése, vitarendezés

A SZAUNACLUB-bal kötött szerződésekre és az esetleges vitás kérdésekben elsősorban az egyedi szerződésekben (az egybehangzó megrendelésben és visszaigazolásban, eltérés esetén a Megrendelőnek átadott és teljesített visszaigazolásban; illetve az ajánlattételben és ennek változatlan elfogadásában) foglaltakat kell alkalmazni.

Az ezekben nem szabályozott kérdésekben pedig a jelen ÁSZF előírásait, feltételeit, fogyasztóval kötött szerződés esetén a SzaunaClub.hu honlapon közzétett előfizetési- és vásárlási feltételeket, továbbá az ezek egyikében sem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok (különösen a 2.1 – 2.4. pontban hivatkozott törvények, valamint a 2017. január 01-ét megelőző szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az ezt követően létrejött szerződésekre pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Magyar Wellness és Szauna Klub Kft.

Általános szerződési feltételek (Hirdetési ÁSZF)

1. számú melléklet A Magyar Wellness és Szauna Klub Kft. online és mobil termékeinek hirdetési és szolgáltatási díjai, kedvezményei és felárai.

2. Online és mobil termékek árlistája: a SzaunaClub.hu oldalon letölthető formátumban áll rendelkezésre.

3. A gyakorisági kedvezmény egy ügyfélre, a SZAUNACLUB által ügynökségnek elfogadott partner esetén pedig egy ügynökség által képviselt megrendelőre vonatkozik.

4. Speciális ügyfélkedvezmények: SZAUNACLUB jogosult az ÁSZF-ben rögzített kedvezményektől eltérő egyedi ügyfélkedvezményeket, mennyiségi kedvezményeket biztosítani.

5. Felárak, árcsökkentő kedvezmények: a kedvezmények az ÁSZF-ben rögzített termékek listaárából kerülnek levonásra, felárak esetében ahhoz kerülnek hozzáadásra. Több kedvezmény vagy felár esetén az első kedvezmény érvényesítés utáni árat kell figyelembe venni a további kedvezmény vagy felár alapjául

5.1. Felárak online termékek esetén:  konkurencia-kizárás: 100%.

Magyar Wellness és Szauna Klub Kft. Általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú melléklet A Magyar Wellness és Szauna Klub Kft. nyomtatott, online és mobil termékeinek anyagleadási paraméterei

1. Tartalmi elvárások nyomtatott és online termékek esetén:

1.2.1. Az informatív hirdetésnek valamilyen elérhetőséget kell tartalmaznia (pl.: cím, telefonszám, e-mail cím, honlap címe, információs telefonszám(ok)).

1.2.2. A „hirdetés” szónak szerepelnie kell a hirdetésben (illetőleg a megjelenítendő anyag körül jól láthatóan).

2. Tartalmi elvárások egyéb nyomtatott és online termékek esetén:

2.2.1. Az informatív hirdetésnek valamilyen elérhetőséget kell tartalmaznia (pl.: cím, telefonszám, e-mail cím, honlap címe, információs telefonszám(ok)).

2.2.2. A „hirdetés” szónak vagy az (x) megjelölésnek szerepelnie kell a hirdetésben (illetőleg a hirdetés körül jól láthatóan). Online termékek esetében a PR anyagokra vonatkozó technikai és anyagleadási paraméterek a SzaunaClub.hu oldalon érhetőek el.

3. Online és mobil termékek anyagleadási paraméterei

3.1. Megrendelőnek a SZAUNACLUB által meghatározott mindenkori anyagleadási és technikai specifikációban meghatározott kész kreatívot kell küldenie a specifikációban meghatározott anyagleadási határidőre. A részletes anyagleadási és technikai specifikáció a SzaunaClub.hu oldalon letölthető formátumban áll rendelkezésre, de kérésére SZAUNACLUB értesíti róla a Megrendelőt. Határidőn túli anyagleadás esetén a hirdetés megjelentetése egyedi megállapodás szerint történik a szabad helyek függvényében.

3.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a mindenkori Tarifatáblázatban szereplő árak a hirdetés közzétételére vonatkoznak, így amennyiben Megrendelő a hirdetés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, javításával SZAUNACLUB-ot bízza meg, ezt SZAUNACLUB egyedi, külön díjazásért elvégzi, de a hirdetés elkészítését SZAUNACLUB nem köteles vállalni.

3.3. A SZAUNACLUB fenntartja magának a jogot, hogy online és mobil hirdetéseket illetően Speciális hirdetések esetében egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ehhez kapcsolódóan egyedi árképzést alkalmazzon. Speciális hirdetések esetében a Megrendelő a kampányindulást megelőzően legalább 3 héttel átküldi erre vonatkozó elképzeléseit (minta, layout) SZAUNACLUB-nak jóváhagyásra. Megrendelő elfogadja a SZAUNACLUB hirdetésre vonatkozó javaslatait, és igyekszik a Speciális hirdetést a SZAUNACLUB igényeinek megfelelő kivitelben elkészíteni. Bármilyen, a Tarifatáblázatban nem szerepeltetett Speciális hirdetéssel kapcsolatban az ajánlat kiadásával egyidejűleg a felek között egyeztetésre van szükség. A Speciális hirdetések közzétételét a SZAUNACLUB csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. SZAUNACLUB tehát érvényes megrendelés (szerződés) ellenére is fenntartja a jogot a közzététel visszautasítására, vagy változtatások kérésére.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Adatvédelmi szabályzat